• Hoạt chất chính: lmidacloprid 0. 3 g/ l ;
  • chuyên đặc trị cho các loại kiến;
  • dạng gel;
  • có trọng lượng: 30 gram.
Nội dung nổi bật