Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ  trong Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong phạm vi cả nước.
 2. Bộ nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có trách nhiệm sau đây:
  • Ban hành theo thẩm quyền hoạc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạc, kế hoạc về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
  • Tổ chức thực hiện công tác phát hiện, dự báo, cảnh báo sinh vật gây hại thực vật, xây dựng hệ thống thôn tin, cơ sở dữ liệu về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chỉ đạo phòng, chống dịch.
  • Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật bao gồm phân tích nguy cơ dịch hại, kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập. chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan( sau đây gọi chung là nhập khẩu), xuất khẩu tạm xuất, tái xuất ( sau đây là gọi chung là xuất khẩu), quá cảnh, kiểm dịch sau nhập khẩu, kiểm dịch nội địa và xử ký vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
  • Quy định nội dung hướng dẫn, tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cấp giấy Chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
  • Quản ký và hướng dẫn việc cấp lại, gia hạn hoạc thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Tổ chức điều tra, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Thống kê về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đề xuất việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Thanh tra và kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền.
 3. Các bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có trách nhiệm sau đây :
  • Bộ y tế phối hợp với Bộ PTNN và NT quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất an toàn thực phẩm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản thực phẩm;
  • Bộ công thương chủ trì phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với thuốc bảo vệ thực vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật; phối hợp với Bộ PTNN và NT trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
  • Bộ khoa học và công nghệ với hợp với bộ PTNN và NT xây dựng, quyết định việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Bộ tài nguyên và môi trường chủ trù hướng dẫn tiêu hủy thuốc, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; chủ trỉ phối hợp với bộ NN và PTNT ban hành hoạc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về việc bảo tồn đa dạng sinh học lien quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
  • Bộ tài chính chủ trì phối với với bộ NN và PTNT ban hành quy định điều kiện hoàn tất thủ tục hải quan, sự phối hợp của cơ quan hải quan với cơ quan chuyên nghành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu; quy định nội dung khai báo kiểm dịch thực vật trong nội dung khai báo của hành khách xuất khẩu, nhập cảnh.
  • Bộ quốc phòng, Bộ công an chủ trì phối hợp với bộ NN & PTNT ban hành quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong trường hợp đảm bảo quốc phòng an ninh.

 Xem lại điều 6.