1. Việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm cung cấp kiến thức về sinh vật gây hại thực vật, các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại và chính sách, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nội dung thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời và dễ hiểu.

2. Việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thực hiện bằng hình thức sau đây.

a. Thông qua cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Xây dựng các tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi;

c. Tổ chức triển lãm, hội thảo, tập huấn;

d. Tổ chức các diễn đàn để than vấn rộng rãi về chính sách, pháp luật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

đ. Các hình thức phù hợp khác.

3. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như sau:

a. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

b. Bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

c. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân và các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thông tin và tuyên truyền bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

4. Tổ chức , cá nhân có hoạt động thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải tuân thủ quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem lại điều 4 & 5.

Xem tiếp điều 7.